Plánování a udržitelný rozvoj

Vedeme plánovací procesy a koordinujeme přípravu strategických dokumentů v oblasti udržitelného rozvoje. Připravujeme metodické postupy, průzkumy a studie jako podklad pro plánování a zajišťujeme zapojení veřejnosti do plánování.Pořádáme studijní cesty na přenos českých zkušeností ochrany životního prostředí při rozvojovém plánování do zahraničí. Podíleli jsme se na aktualizaci Akčního plánu environmentálních technologií v ČR a přípravě národního systému pro podporu ekoinovací.

Vybrané reference společnosti v oblasti plánování a udržitelný rozvoj zahrnují:

Investiční rámec pro zelený růst Vietnamu – výběr prioritních projektů Ministerstva plánování a investic

pro UNDP a Global Green Growth Institute, 2016

Hodnocení vlivů strukturální pomoci EU v letech 2007-2013 na udržitelný rozvoj Litvy

pro Deloitte, 2016

Příprava Metodiky EHK OSN pro posuzování bezpečnostních rizik a lokalizaci rizikových záměrů

ve spolupráci s Risk Integrated Solutions and Technology, 2016

Integrace priorit zeleného růstu do Národního plánu sociálního a ekonomického rozvoje Vietnamu 2016-2020

pro Ministerstvo plánování a investic Vietnamu a GIZ, 2015

Analýza možností realizace motivačních aktivit vedoucích k rozvoji environmentálně šetrných produktů a technologií v České republice

pro Ministerstvo životního prostředí, 2010 – 2011

Příprava Metodiky hodnocení Místní Agendy 21 a její pilotní aplikace

pro Národní síť zdravých měst, 2010 – 2011

Příprava Národní strategie Místní Agendy 21

pro Ministerstvo životního prostředí, 2010 – 2011

Příprava Strategie udržitelného rozvoje Národního parku Šumava

pro Národní park Šumava, 2010

Příprava Studie potenciálu využití CNG ve veřejné dopravě v Jihomoravském kraji

pro Jihomoravský kraj, 2010

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

pro Ústecký kraj, březen - prosinec 2009

Aktualizace Státní politiky životního prostředí – přípravná fáze

pro Ministerstvo životního prostředí, 2008

Zpracování aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

pro Ministerstvo životního prostředí a Radu vlády pro udržitelný rozvoj, 2008 - 2009

Zpracování části územně analytických podkladů Karlovarského kraje

pro Karlovarský kraj, prosinec 2008 - duben 2009

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu obce Svinaře na udržitelný rozvoj území

pro obec Svinaře, říjen 2008 - červen 2009

Zpracování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území

pro Ateliér T-Plan, červen 2007 -listopad 2008

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území

pro Regionální centrum EIA, květen 2007

Vyhodnocení vlivů plánovaného rozvoje území Plzeň – Jižní město na udržitelný rozvoj

pro Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2006