Změna klimatu

Problematikou změny klimatu se zabýváme již od roku 2007. Jsme spoluautory oficiálních metodik Evropské komise pro zohledňování změny klimatu a biodiverzity v procesech EIA a SEA, které byly vydány v roce 2013.

Máme praktické zkušenosti s koordinací příprav národních sdělení pro Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu. V zahraničí jsme zapojeni do přípravy národních systémů pro čerpání globálního Zeleného klimatického fondu. Pomáháme s plánováním a posuzováním adaptačních opatření a hodnocením rizik spojených se změnou klimatu. Připravili jsme metodiku pro přípravu adaptačních akčních plánů a pořádáme první soutěž Adaptační opatření roku.

Vybrané reference společnosti v oblasti změny klimatu zahrnují:

Strategický rámec pro přípravu a prioritizaci adaptačních opatření v zemědělství Tajikistánu

pro GIZ, 2016

Příprava Národního programu Gruzie pro čerpání Globálního zeleného fondu

pro GIZ, 2015

Příprava metodiky pro zohledňování rizik spojených se změnou klimatu při přípravě infrastrukturálních plánů a projektů

pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, 2015

Koordinace prvního ročníku národní soutěže ‚Adaptační opatření roku‘ a návrh postupů pro tvorbu adaptačních akčních plánů v České republice

pro EEA Grants, 2015

Posouzení vlivů návrhu Národní strategie změny klimatu Montenegra na životní prostředí

pro Evropskou komisi, 2015

Příprava čerpání Zeleného klimatického fondu v Gruzii a Tádžikistánu

pro GIZ, 2015

Posouzení možného ovlivnění trasování železničního koridoru Žilina-Čierna nad Tisou z pohledu přírodních rizik spojenou ze změnami počasí a klimatu

pro European Consultants Association, 2015

Koordinace pátého a šestého Národního sdělení pro Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu

pro Ministerstvo životního prostředí, 2009-2010 a 2013 – 2014

Koordinace projektu Využívání procesů SEA pro adaptace územních plánů měst na změnu klimatu ve Vietnamu

pro Nordický rozvojový fond, 2012 – 2014

Příprava metodiky na integraci změn klimatu do národního systému EIA v Indonésii

pro Ministerstvo zahraničí Dánska, 2012

Příprava ‘Doporučení pro zohledňování změny klimatu v procesech EIA a SEA‘

pro Evropskou komisi, DG Environment, 2011

Facilitace dokončení Politiky změna klimatu

pro Ministerstvo životního prostředí, 2011