Kontakty

Kancelář ČR:

Integra Consulting s.r.o.

Pobřežní 18/16
186 00, Praha 8

e-mail: office@integracons.com
tel.: + 420 234 134 236

IČ: 275 666 17
DIČ: CZ 275 666 17

Spisová značka C 114701 vedená u Městského soudu v Praze.

Kancelář
Hong-Kong:

 

Suite 2006
20/F 340 Queen’s Road Central
Hong Kong

e-mail: office@integracons.com

Corporate Registration:
59866033-000-05-12-4

 

 

Regionální kancelář
Gruzie:

8 Sololakis Kheivani Street
0105 Tbilisi
Georgia

phone: +995 599 207 471
alena.doering@integracons.com

Kancelář
Slovensko:

Integra Consulting s.r.o.,
organizačná zložka Slovensko

Floriánska 19
040 01 Košice
Slovensko

 

INTEGRA GROUP

Integra Group je konsorcium tří společností:

Logo Integra consulting Logo DHaP Logo EIA

Vůdčím členem konsorcia IG je Integra Consulting

Lidé Integra Group

fotoDusek

Jan Dušek
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation, ředitel Integra consulting
+420 774 541 484
jan.dusek@integracons.com

fotoDusek

Jan Dušek
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation, ředitel Integra consulting
+420 774 541 484
jan.dusek@integracons.com

V roce 2002 dokončil studium zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, celou profesní kariéru se věnuje odborné ochraně přírody a životního prostředí, a to především v řídících pozicích. Specializuje se na monitoring, ochranu vod a komunikaci. V letech 2002-2007 pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde založil a vedl odbor monitoringu zaměřený na sledování přírodních složek v souladu s evropskou legislativou (směrnicí o stanovištích, směrnicí o ptácích a rámcovou směrnicí o vodách). Spolupodílel se na vymezení soustavy Natura 2000 a koordinoval spolupráci s Evropským tematickým střediskem pro biodiverzitu ohledně sledování stavu z hlediska ochrany. Následně založil a vedl několik odborných nevládních organizací (DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, Beleco, Fórum ochrany přírody, Koalice pro Naturu 2000). Je místopředsedou výboru České společnosti pro ekologii. Problematiku ochrany přírody přednáší na vysokých školách, pravidelně publikuje. Stal se konzultantem v otázkách implementace legislativy EU a využívání přírodních zdrojů (Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko), pracoval pro Evropskou komisi. V roce 2014 spoluzaložil konzultační firmu DHP Conservation, která je součástí korporátní skupiny INTERGA Group.

fotoSmutny

Martin Smutný
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation

+420 724 110 779
martin.smutny@integracons.com

 

fotoSmutny

Martin Smutný
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation

+420 724 110 779
martin.smutny@integracons.com

 

Martin Smutný má více než patnáct let zkušeností v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a je autorizovanou osobou pro zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V letech 2001 – 2003 působil na Ministerstvu životního prostředí (odbor posuzování vlivů na životní prostředí), následně byl projektovým manažerem v Regionálním environmentálním centru pro střední a východní Evropu (REC CEE, 2003 – 2006), od roku 2006 je partnerem a jednatelem ve společnosti Integra Consulting s.r.o. V pozici projektového manažera či vedoucího týmu byl v letech 2003 – 2017 zapojen do více než 30 SEA a EIA v České republice, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Egyptě, Saudské Arábii, zemích bývalé Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora), bývalého Sovětského svazu (Ázerbájdžán, Tádžikistán), respektive jihovýchodní Asie (Indonésie, Vietnam) a působil v řadě mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj systémů SEA a EIA (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Turecko, Bělorusko, Kazachstán). Aktuálně koordinuje SEA a EIA aktivity sekretariátu Espoo úmluvy a Protokolu o SEA Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) realizované ve vybraných zemích bývalého Sovětského svazu v rámci projektu EaP GREEN.

fotoHosek

Michael Hošek
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation

+420 724 918 198
michael.hosek@integracons.com

 

fotoHosek

Michael Hošek
Společník a jednatel Integra consulting a DHP Conservation

+420 724 918 198
michael.hosek@integracons.com

 

Absolvent Agronomické fakulty České zemědělské univerzity a Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval více než deset let v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR především v pozici náměstka ředitele odpovědného za praktickou implementaci evropské legislativy v oblasti biodiverzity a dokumentaci ochrany přírody včetně sledování jejího stavu (monitoringu), to vše na národní úrovni. Na Ministerstvu životního prostředí také vykonával funkci vrchního ředitel sekce ochrany přírody a krajiny. V současnosti je mj. koordinátorem sekce EUROPARC pro střední a východní Evropu a koordinátorem zahraniční spolupráce Krkonošského národního parku. Je konzultantem v mezinárodních projektech se specializací na využívání přírodních zdrojů s důrazem na biodiverzitu a také komunikaci a vyjednávání mezi stakeholdery. Kromě zemí EU působil či působí v Albánii, Chorvatsku, Černé hoře, Gruzii, Kosovu, Makedonii, Srbsku, a Turecku.

Od roku 2012 je voleným členem Rady Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature) a od 2014 člen Rady a Vice-President federace EUROPARC. Pravidelně publikuje formou knih, metodik i odborných článků.

fotoRimmel

Vladimír Rimmel
Společník a jednatel RC EIA
+420 603 112 170
rimmel@rceia.cz

fotoRimmel

Vladimír Rimmel
Společník a jednatel RC EIA
+420 603 112 170
rimmel@rceia.cz

Vladimír Rimmel je absolventem ekonomické fakulty VŠB Ostrava, absolvent a facilitátor kursů US EPA zaměřených na hodnocení a řízení rizik, prosazování požadavků ŽP, řešení konfliktů, ekonomiku životního prostředí. V roce 1994 absolvoval 10 týdenní manažerský kurs ve Velké Británii.

Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na ŽP a držitel osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivů vývozů nebo investic na ŽP.

Celkem má 38 let praxe v ochraně životního prostředí, z toho 10 let praxe ve VÍTKOVICÍCH – hodnocení rozvojových záměrů a programů podniků a koncernu VÍTKOVICE z hlediska vlivů na životní prostředí. V roce 1992 založil společnost Regionální centrum EIA s.r.o. a dodnes je jejím jednatelem.

Podílel se na zpracování a řízení více než 100 oznámení, dokumentací a posudků EIA zejména v oblasti průmyslových a infrastrukturních projektů, záměrů ve volné krajině a odpadovém hospodářství. Od r. 1992 se podílí na přípravě a organizaci mezinárodních EIA konferencí. Od roku 2004 na organizace konferencí zaměřených na ochranu životního prostředí v hutnictví a neželezné metalurgii. Spolupracoval na realizaci řady dalších projektů v oblasti ŽP v České republice i zahraničí.

Je absolventem kurzu Sommelier, Vinařská akademie Valtice, 2007/2008. Od r. 2008 vedle konzultační činnosti také provozuje Zámecký vinný sklep v Klimkovicích.

Integra Consulting

Andrea Šandová
Koordinátorka projektů
+420 702 157 336
andrea.sandova@integracons.com

Andrea Šandová
Koordinátorka projektů
+420 702 157 336
andrea.sandova@integracons.com

Je absolventkou Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor regionální environmentální správa. Tématem její bakalářské a diplomové práce byly scénáře budoucnosti jako prognostická metoda. Od roku 2015 pracuje pro společnost Integra Consulting, nejprve na pozici projektové asistentky, poté jako koordinátorka projektů. Podílí se na zpracování dokumentací hodnocení vlivů, spolupracuje na přípravě Sedmého národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a na projektu hodnocení klimatických rizik železničního uzlu Brno.

Michal Musil
Koordinátor projektů
+420 774 132 319
michal.musil@integracons.com

Michal Musil
Koordinátor projektů
+420 774 132 319
michal.musil@integracons.com

Michal Musil vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (Mgr. 2001) a Environmental Science and Policy na Středoevropské Univerzitě v Budapešti (M.Sc. 2005). Od roku 2005 se věnuje především posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a strategickému plánování v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podílel se na přípravě a hodnocení řady strategických dokumentů v České republice i v zahraničí, v ČR např. SEA Dopravní sektorové strategie – 2. fáze (2013), SEA Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015),  SEA Strategie Regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Posouzení vlivu operačního programu Doprava na období 2007 – 2013 (2007) a další. Podílel se rovněž na rozvoji metodiky hodnocení místní Agendy 21 (pro Národní síť Zdravých měst ČR, 2013-2015) či přípravě implementačního dokumentu Strategie ČR 2030 (pro Úřad vlády ČR, 2017). Jako mezinárodní expert se podílí na řadě projektů týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí v zemích východní Evropy, Kavkazu, na Balkáně, v Turecku a jihovýchodní Asii.

DHP Conservation

Bodgan

Vlastimil Bogdan
Expert, koordinátor projektů
bogdan@dhpconservation.com

Bodgan

Vlastimil Bogdan
Expert, koordinátor projektů
bogdan@dhpconservation.com

Posledních 10 let se zabývá monitoringem a mapováním přírody. Má za sebou řadu projektů naúzemí ČR, v zahraničí vedl výzkum fauny ostrova Bohol na Filipínách. V oblasti aplikované ekologie působí rovněž jako GIS analytik. Má zkušenosti s projekty SEA, EIA nebo migračními studiemi.

Kešner

Michal Kešner
Analytik životního prostředí
kesner@dhpconservation.com

Kešner

Michal Kešner
Analytik životního prostředí
kesner@dhpconservation.com

V letech 2015 až 2016 studoval magisterský obor Land Reclamation and Restoration na britské Cranfield University. V roce 2017 dokončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Ochrana životního prostředí. Při své práci využívá zkušeností z oblastí vědy a výzkumu, analytického uvažování, GIS a revitalizačních úprav, získaných při studiu v ČR i v zahraničí. Podílí se na zpracování dokumentací hodnocení vlivů, spolupracuje na přípravě strategických dokumentů pro MŽP a koncepcí pro národní parky.

Plamínek

Jiří Plamínek
Spolupracující expert

 

Plamínek

Jiří Plamínek
Spolupracující expert

 

Již dvě desetiletí se věnuje konfliktům a managementu v prostředí byznysu, kde učí a konzultuje. To mu dává možnost vidět environmentální spory z různých pohledů. Napsal zhruba 15 knih, a na počátku devadesátých let v tehdejším Československu zaváděl při řešení sporů mediaci.

Roth

Petr Roth
Spolupracující expert

Roth

Petr Roth
Spolupracující expert

Začínal v základním výzkumu, odkud v roce 1993 přešel do resortu životního prostředí jako vedoucí SCHKO Kokořínsko. Poté po čtrnáct let zodpovídal na Ministerstvu životního prostředí zejména za přípravu na vstup do EU a agendu mezinárodních úmluv. Od roku 2010 působí jako mezinárodní konzultant.

Regionální centrum EIA

Kaslová

Ing. Jitka Kaslová
výkonná ředitelka, konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 113 043
kaslova@rceia.cz

Kaslová

Ing. Jitka Kaslová
výkonná ředitelka, konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 113 043
kaslova@rceia.cz

Jitka Kaslová je absolventkou Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě (rok 2002) obor Environmentální inženýrství.

Od roku 2002 je zaměstnancem Regionálního centra EIA s.r.o. na pozici junior konzultant/konzultant, od roku 2008 na pozici výkonné ředitelky. Má čtrnáct let zkušeností v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí jak na projektové, tak i koncepční úrovni (EIA/SEA), specializuje se především na projekty v oblasti infrastruktury, průmyslu, odpadů a ochrany přírody a krajiny. Posuzování SEA se věnuje jak na regionální, krajské, tak i národní úrovni. V posledních osmi letech spolupracuje s obcemi na zpracovávání žádostí pro dotace z Operačního programu Životní prostředí (studie proveditelnosti, poradenství), dále se věnuje problematice BREEAM (hodnocení udržitelnosti budov / popis vlivu budovy na životní prostředí) a pořádání odborných konferencí, seminářů a školení se zaměřením na ochranu ŽP (7 ročníků konference EIA/SEA, 9 ročníků konference Hutě a ŽP. školení zaměstnanců CzechInvest, semináře s tématikou EIA/SEA ad.).

Seibert

Ing. Radim Seibert
konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 739 453 823
seibert@rceia.cz

Seibert

Ing. Radim Seibert
konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 739 453 823
seibert@rceia.cz

Narozen 1976, absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v roce 1999, obor Environmentální inženýrství. Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ekolog, přes 10 let praxe v konzultační společnosti AZ GEO, s.r.o. –  samostatná projekční a řešitelská činnost v oblastech ochrany horninového prostředí (hydrogeologie, kontaminační geologie, staré ekologické zátěže, hodnocení rizik), ovzduší (poradenství a vypracování rozptylových studií), odpadového hospodářství (poradenství týkající se způsobu nakládání s odpady, provozní řády zařízení), hodnocení vlivů na životní prostředí (oznámení EIA), prostorové analýzy v GIS.

Od ledna 2009 ve společnosti Regionální centrum EIA s.r.o. se zaměřením na problematiku ovzduší, EIA/SEA, BREEAM a GIS.

Šigutová

Ing. Kateřina Šigutová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 387 869
sigutova@rceia.cz

Šigutová

Ing. Kateřina Šigutová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 387 869
sigutova@rceia.cz

Narozena 1991, absolventka Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v roce 2015, obor Environmentální inženýrství.

2014 – stáž Akademie věd ČR, Telč, 2011 – 2015 šlechtitelská firma Libera, Ostrava (brigádník – krajinná tvorba, realizace zahrad, šlechtění hybridních paprik), 2015 – 2016 zahraniční stáž (Skotsko).

Od roku 2016 působí jako Junior konzultant v Regionálním Centru EIA s.r.o. – hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), specializace na projekty v průmyslu, infrastruktuře a krajině.

Bartošová

Mgr. Radka Bartošová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 596 114 440
bartosova@rceia.cz

Napište nám