Služby

Oblasti našich činností

Poskytujeme odborné služby podporující strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), plánování přizpůsobení se změně klimatu, plánování ochrany životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Naše společnost koordinuje procesy plánování a připravuje strategické dokumenty a metodiky, provádí průzkumy a studie jako základ pro rozhodování.

Nedílnou součástí naší práce je také návrh a provedení efektivní účasti veřejnosti a zapojení zúčastněných stran.

Organizujeme studijní cesty za účelem prezentace a přenosu zkušeností týkajících se ochrany životního prostředí a jejího zohlednění v plánování rozvoje.

Projekty

Naši klienti jsou ze soukromého, korporátního i veřejného sektoru. Úzce spolupracujeme s nevládními organizacemi, rozvojovými agenturami, státní správou, soukromými společnostmi a akademickými institucemi.

Umístění

Rok

Klient

Česká republika // 2021 // Nadace Partnerství

Rešerše zahraničních databází dobré praxe adaptačních opatření pro Adapterra Awards

Česká republika // 2021 // ČEPS Invest

Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí k územní studii elektrického vedení ve Zlínském kraji

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport vegetace podél dálnic – oblast 2

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport vegetace podél dálnic – oblast 1

Česká republika // 2021 // Vítkovská Energy

Vyhodnocení vlivů územního plánu Vítkov na životní prostředí

Česká republika // 2021 // Ministerstvo životního prostředí ČR

Oznámení aktualizace koncepce Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR pro období 2021 – 2030

Česká republika // 2021 // RenoProjekt

Žádost a podklad k prodloužení stanoviska EIA k záměru „Větrné elektrárny Dívčí Hrad“

Česká republika // 2021 // Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Spolupráce na organizační směrnici, kterou se stanovuje rozsah činností úseku standardizace a kontroly

Česká republika // 2021 // Ministerstvo životního prostředí ČR

Biologické posouzení efektů realizace projektů podpořených v rámci Operačního programu Životního prostředí

Česká republika // 2021 // Magistrát hlavního města Prahy

Biologické posouzení pro projekt obnovy ostrova Štvanice v Praze

Česká republika // 2021 // Synergion Jívová

Žádost a podklad pro prodloužení stanoviska k záměru „Větrný park Jívová“

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Řešení náhradních zdrojů užitkové vody ze studní ovlivněných výstavbou silnice I/22 ve Strakonicích

Česká republika // 2021 // Enerfis

BREEAM hodnocení pro stavbu hotelu Forest Garden Mezná

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podklady pro EIA projektu I/7 Odpočívka Hora Sv. Šebestiána

Česká republika // 2021 // Město Chrudim

Zpracování dokumentace EIA k záměru „Separační dvůr Chrudim“

Česká republika, Rakousko // 2021 // Úřad dolnorakouské zemské vlády

SEA programu INTERREG Rakousko – Česko 2021–2027

Česká republika, Německo // 2021 // Bavorské ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky

SEA programu Interreg Bavorsko – Česko 2021-2027

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracování odtokových plánů podle předpisu B1 pro D5 v km 131,4-151

Česká republika // 2021 // DIAMO

Aktualizace posouzení vlivu záměru navýšení vypouštění znečištěných důlních vod na evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Analýza možností digitalizace evidence o stavu majetku

Slovensko // 2021 // Národní dálniční společnost

Dopracování posouzení vlivu na ochranu přírody a území Natura 2000 pro projekt „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Česká republika // 2021 // Southeast Europe Association

Podkladový materiál pro Výzvy a politiky ochrany životního prostředí a klimatu ve WB 6

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Posouzení vlivu na ochranu přírody a území Natura 2000 pro projekt „R4 Prešov, severní obchvat“

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Hodnocení vlivů stavby na území Natura 2000 na dálniční úseky „D1 Bidovce – Pozdišovce“ a „Pozdišovce – státní hranice SK/UA“

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Migrační studie pro stavbu „D1 Beharovce – Branisko, 2. profil“

Slovensko // 2021 // Národní dálniční společnost

Projekt revitalizace mokřadu Valaliky na „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Aktualizace naturového posouzení na „R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Konzultační poradenství v environmentálních otázkách pro plánované koridory rychlostních silnic

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Environmentální části DSP pro „Dálniční most ev.č. D1-229 Podbanské, levý most“

Slovensko // 2020 // Ministerstvo dopravy a výstavby

Zpracování nových technických příruček pro sektor silniční dopravy v oblasti životního prostředí

Slovensko // 2020 // Ministerstvo dopravy a výstavby

Posouzení souladu SEA pro strategický dokument „Strategie rozvoje veřejného přístavu Bratislava Fáze II“ s požadavky EK

Slovensko // 2020 // Město Nitra

SEA a projektové řízení pro Plán udržitelné mobility pro město Nitra

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Prodloužení platnosti stanovisek EIA pro dálnici D7

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pasport stromů a skupin stromů a hodnocení průjezdních úseků

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Technická asistence v oblasti environmentální péče

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Aktualizace analýzy potenciálu produkce odpadů a materiálových toků prosběrný dvůr

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultace při řešení povolení kácení a údržby stromů na silnici I/40

Česká republika // 2020 // Vybrané obce

Analýza potenciálu produkce odpadů pro žádost o dotaci z OP ŽP

Česká republika // 2020 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

EIA na D7 – odpočívky Všehrdy

Česká republika // 2020 // Svaz měst a obcí ČR

Analýza potřeb obcí při dosahování cílů udržitelného rozvoje

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Oznámení o změně navrhované činnosti pro stavbu „R4 Prešov severný obchvat, II. úsek“

Česká republika // 2020 // technslogickaagenturacr

Odborná podpora při klasifikaci a identifikaci niv v České republice

Turecko // 2020 // ENERGO – PRO

Hodnocení odolnosti vodní elektrárny Aplaslan II na klimatickou změnu

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 3 projektů na dálnici D1

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Hodnocení vlivů stavby na území Natura 2000 na dálniční úseky „D1 Bidovce – Pozdišovce“ a „Pozdišovce – státní hranice SK/UA“

Slovensko // 2020 // Národní dálniční společnost

Environmentální části DSP pro „Dálniční most ev.č. D1-229 Podbanské, levý most“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Oznámení o změně navrhované činnosti pro stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany I. a II. úsek“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Konzultace v rámci kontroly a environmentálního posouzení shody s požadavky legislativy a kvality

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Rozptylová studie k projektu „R4 Prešov, severní obchvat“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Analýza průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí a návrhu monitoringu projektu „Rožňava – Jablonov nad Turňou“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Migrační studie pro dálniční úseky „D1 Bidovce – Pozdišovce“ a „Pozdišovce – státní hranice SK/UA“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Migrační studie na projekt „R4 Prešov, severní obchvat“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví projektu „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Rozptylová studie k projektu „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Posouzení vlivu na ochranu přírody a území Natura 2000 pro projekt „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Screening procesu posuzování projektu dálnice „D1 Behárovce – Branisko, 2. profil“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Analýza vybraných aspektů účasti veřejnosti v procesu EIA

Turecko // 2019 // ENERGO – PRO

Konzultace k procesu EIA při stavbě přehrady Alpaslan 2 a vodní elektrárny na řece Murat

Česká republika // 2019 // Asko Invest Tschechien

Oznámení záměru „ASKO Pardubice“

Česká republika // 2019 // Asko Invest Tschechien

Rozptylová a hluková studie pro „ASKO Pardubice“

Česká republika // 2019 // Kayaku Safety Systems Europe

Oznámení záměru „Rozšíření výroby Gas Generantu“

Azerbajdžán // 2019 // Německá rozvojová agentura

Udržitelný management biologické rozmanitosti na jižním Kavkaze v Ázerbájdžánu

Černá Hora // 2019 // Německá rozvojová agentura

Zpracování a vyhodocení dat v rámci mapování biotopů národního parku Skadarské jezero v Černé hoře

Česká republika // 2019 // Jihomoravský kraj

SEA aktualizované Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje

Česká republika // 2019 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odborné podklady v oblasti provozní environmentální správy pozemků v majetku ŘSD

Česká republika // 2019 // DIAMO

Hodnocení vlivu na území Natura 2000 Ploučnice a návrh zmírňujících opatření

Česká republika // 2019 // Magistrát hlavního města Prahy

Zajištění specialisty na životní prostředí v týmu projektového manažera Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace

Slovensko // 2019 // Ministerstvo dopravy a výstavby

Vymezení postupů při posouzení vlivu výstavby železniční infrastruktury na životní prostředí a postupů kontroly prováděných EIA hodnocení

Slovensko // 2019 // Ministerstvo dopravy a výstavby

SEA proces revize Operačního programu Integrovaná infrastruktura 6.0

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Studie zabezpečení migrační prostupnosti území pro velké šelmy v souvislosti se stavbou „D1 Turany – Hubová“

Slovensko // 2019 // Národní dálniční společnost

Oznámení o změně navrhované činnosti pro dálnici „D1 Houbová – Ivachnová“

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Analýza průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí k projektu „R2 Šaca – Košické Oľšany“

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Konzultace v rámci kontroly a environmentálního posouzení shody s požadavky legislativy a dobrou praxí

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Analýza trasování pro záměr „Rychlostní silnice R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ z pohledu vlivů na životní prostředí

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Přehled trasování dálnice D1 mezi Košicemi a státní hranicí s Ukrajinou z hlediska dalšího posuzování vlivů na území Natura 2000

Česká republika // 2018 // Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Posouzení ÚAP hlavního města Prahy ve vztahu k ÚPD

Česká republika // 2018 // Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Rešerše a zhodnocení kompenzačních opatření pro studii bahnitých říčních náplavů

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Doplnění dokumentace na základě analýzy průběhu procesu a dokumentace EIA pro „R4 Prešov, severní obchvat“

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Oznámení o změně navrhované činnosti pro stavby „R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Doplnění dokumentace na základě analýzy průběhu procesu a dokumentace EIA pro „R2 Kriváň – Lovinobaňa“

Slovensko // 2018 // Dunajsko-karpatský program WWF

Studie proveditelnosti na odstanění jezu na Turci

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Dokumentace pro územně rozhodnutí „Dálnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, kompenzační opatření (aktualizace 2017)“

Slovensko // 2018 // Dunajsko-karpatský program WWF

Strategický plán ochrany vod pro WWF Slovensko

Česká republika // 2018 // GoodMills Česko

Žádost o IPPC, základní a podkladová zpráva pro záměr „GoodMills Lovosice“

Slovensko // 2018 // Národní dálniční společnost

Revize posouzení Natura 2000 pro projekty „R2 Zacharovce – Bátka“ a „R2 Bátka – Figa“

Česká republika // 2017 // Kraj Vysočina

Spolupráce na SEA Energetické koncepce kraje Vysočina

Srbsko // 2017 // Evropská komise

Odborné školení o EIA a SEA a příručka pro vývoj kontrolních seznamů

Gruzie // 2017 // Mezinárodní visegrádský fond

Školení pro inovační demonstrační workshopy pro rozvoj venkovských komunit a budování odolnosti

Gruzie // 2017 // Česká rozvojová agentura

Podnikatelský plán na založení národní kanceláře na zpracování EIA a SEA hodnocení v Gruzii

Slovensko // 2017 // Národní dálniční společnost

Analýza průběhu procesu a dokumentace EIA k projektu „R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“

Česká republika // 2017 // GoodMills Česko

Oznámení záměru ”GoodMills Lovosice”

Česká republika // 2017 // Správa Krkonošského národního parku

Indikátory stavu přírodního prostředí a kvality cestovního ruchu na území Krkonošského národního parku

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Optimalizace environmentální správy a údržby pozemků

Česká republika // 2017 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Eko-Audit a poradenský panel ŘSD

Česká republika // 2017 // Magistrát hlavního města Prahy

SEA Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán)

Česká republika // 2017 // Správa železniční dopravní cesty

Posouzení dopadu klimatických změn pro studii proveditelnosti železničního uzlu Brno

Slovensko // 2017 // Ministerstvo dopravy a výstavby

Metodická pomoc při finalizaci Zprávy o hodnocení vlivů při výstavbě dálničního úseku D1 Prešov západ – Prešov jih

Česká republika // 2017 // Ministerstvo životního prostředí ČR

Příprava Sedmého národního sdělení a Třetí dvouleté zprávy ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

Slovensko // 2017 // Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje

SEA Strategického plánu rozvoje dopravy SR do roku 2030 – II. Fáze

Česká republika // 2018 // Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

SEA Územního plánu hlavního města Prahy

Česká republika // 2016 // Magistrát hlavního města Prahy

Studie aktualizace informací v oblasti životního prostředí na území Středočeského kraje

Česká republika // 2016 // Ministerstvo zemědělství

Hodnocení environmentálních dopadů Operačního programu Rybářství 2007-2013

Česká republika // 2016 // Ministerstvo životního prostředí ČR

SEA Politiky ochrany klimatu v ČR

Česká republika // 2016 // Olomoucký kraj

SEA Územní energetické koncepce Olomouckého kraje

Litva // 2016 // Ministerstvo financí

Případové studie zemí pro hodnocení dopadů strukturální pomoci EU na udržitelný rozvoj

Srbsko // 2016 // Rozvojový program OSN

Sdílení a uplatňování českých znalostí pro rozvoj systému ochrany přírody v Srbsku

Česká republika // 2016 // Magistrát hlavního města Prahy

SEA aktualizované Územní energetické koncepce hl. m. Prahy

Slovensko // 2016 // Železnice Slovenské republiky

Posouzení odolnosti železniční trati Púchov – Povážská Teplá na potenciální rizika způsobená vlivem klimatických změn a uhlíkové stopy

Česká republika // 2016 // Ministerstvo financí

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni

Slovensko // 2016 // Magistrát hlavního města SR Bratislavy

SEA Územního generelu dopravy Hlavního města Slovenské republiky Bratislavy

Česká republika // 2016 // Evropská komise

Spolupráce v rámci Environmentální a klimatické regionální přístupové sítě (ECRAN)

Česká republika // 2016 // Ministerstvo životního prostředí ČR

Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu

Česká republika // 2016 // Magistrát hlavního města Prahy

Spolupráce na ad-hoc evaluaci Operačního programu Praha – pól růstu

Evropská unie // 2016 // Evropská komise

Doporučení cílů a metod studie týkající se přípravy zprávy o uplatňování a účinnosti směrnice o SEA

Albánie // 2016 // Nadace MAVA

Posouzení shody EIA u vodních elektráren na řece Valbona a dokumentace EIA pro vodní elektrárny na kaskádě Dragobia

Česká republika // 2015 // Národní síť Zdravých měst

Koordinace expertních prací pro hodnocení kategorie „A“ Místní Agendy 21 v Litoměřicích

Slovensko // 2015 // Magistrát města Košice

Posouzení vlivů návrhu Strategie rozvoje dopravy a dopravních staveb města Košice

Slovensko // 2015 // Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje

Srovnávací studie právní úpravy a aplikační praxe procesu EIA a navazujících řízení a návrh systémového řešení pro Slovensko

Slovensko // 2015 // Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje

Metodika pro zohledňování rizik spojených se změnou klimatu při přípravě infrastrukturálních plánů a projektů

Rakousko // 2015 // Evropská investiční banka

Účast na diskusích u kulatého stolu k tématům EIA a změny klimatu

Tádžikistán // 2015 // Německá rozvojová agentura

Konzultace pro podporu programu připravenosti pro financování klimatických opatření pro tádžickou vládu

Slovensko // 2015 // Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje

Posouzení klimatických změn „Studie proveditelnosti – aktualizace pro úsek Žilina – Košice – Černá nad Tisou státní hranice“

Česká republika // 2015 // Ministerstvo životního prostředí ČR

SEA Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Rumunsko a Srbsko // 2015 // Evropská komise

Hodnocení ex ante a SEA Programu přeshraniční spolupráce Rumunska a Srbska

Česká republika // 2015 // Ministerstvo životního prostředí ČR

SEA Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Česká republika // 2015 // Euro Park Praha

Oznámení záměru „Obytný soubor Štěrboholy východ“

Slovinsko // 2015 // Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin

SEA Operačního programu pro rozvoj rybářství ve Slovinsku 2014–2020

Slovinsko // 2015 // Ministerstvo zemědělství, lesnictví a potravin

Spolupráce na SEA Programu rozvoje venkova Slovinska na období 2014–2020

Česká republika // 2014 // Ministerstvo práce a sociálních věcí

Analytické podklady a zdravotní analýzy pro města Litoměřice a Ústí nad Labem

Rumunsko // 2014 // Ministerstvo evropských fondů

Spolupráce na zprávách o potřebě a rozsahu dokumentů SEA pro 8 plánů regionálního rozvoje

Česká republika // 2014 // Rozvojový program OSN

Organizace studijní cesty za účelem sdílení zkušeností s aplikací SEA

Česká republika // 2014 // Ministerstvo životního prostředí ČR

Spolupráce na hloubkovém přezkumu 6. národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

Česká republika // 2014 // Ministerstvo životního prostředí ČR

SEA Přechodného národního plánu ČR

Česká republika // 2014 // Ministerstvo průmyslu a obchodu

Spolupráce na SEA Politiky druhotných surovin ČR

Česká republika // 2014 // Ministerstvo pro místní rozvoj

SEA Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

Česká republika // 2014 // Ministerstvo zemědělství

SEA Operačního programu Rybářství 2014-2020

Česká republika // 2014 // Ministerstvo průmyslu a obchodu

SEA Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Česká republika // 2014 // Ministerstvo pro místní rozvoj

SEA Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020

Česká republika // 2014 // Královéhradecký kraj

SEA Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Česká republika // 2014 // Mudarro Invest

Oznámení záměru „Západní město – bytový dům Isaac Newton House“

Česká republika // 2014 // Stodůlky JIH

Oznámení záměru „Západní město – bytové domy F,G,H“

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail