Řešení pro udržitelný rozvoj

Naše filozofie

Jsme specializovaná konzultační společnost tvořená týmem lidí, jež tato práce baví a které zajímají nové trendy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Rádi se díváme do budoucna a naše práce nám to umožňuje.

více v našem profilu

Mohlo by vás zajímat:

DHP Conservation (Dobrá rybárna) jako součást naší skupiny INTEGRA Group darovala Arcidiecézní charitě Praha suroviny na výrobu rybí polévky. Vánoční rybí polévku pro potřebné rozlévala Arcidiecézní charita Praha v neděli 23. prosince 2018 na náměstí Míru v Praze 2 před kostelem sv. Ludmily. 500 porcí tradiční štědrovečerní polévky potěšilo seniory, lidi bez domova, ale i kolemjdoucí a návštěvníky adventních trhů.

Více se můžete dozvědět v tomto článku.


Naše regionální kancelář v Gruzii ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Velvyslanectvím ČR v Gruzii a Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství Gruzie uspořádala ve dnech 12. – 13. září 2018 dva semináře zaměřené na dobrou praxi SEA a EIA – zkušenosti z České republiky a aplikace SEA a EIA v Gruzii.  Cílem seminářů bylo podpořit implementaci SEA a EIA v Gruzii po přijetí nové právní úpravy prostřednictvím sdílení praktických poznatků v České republiky a facilitací diskuse o přístupech k aplikaci SEA a EIA procesů v gruzínském kontextu. Semináře k EIA se zúčastnilo 25 zástupců předkladatelů projektů (např. JSC ENERGO-PRO Georgia, United Water Supply Company of Georgia, Georgian Oil and Gas Corporation, Georgian Railway LLC a LTD Georgian Amelioration), semináře k SEA pak 20 zástupců předkladatelů koncepcí zejména na národní úrovni (např. Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu, Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje, Ministerstvo vnitra, Magistrát Tbilisi). Program seminářů je ke stažení zde, prezentace k SEA zde, prezentace k EIA zde.


Podíleli jsme se na přípravě informační brožury EHK OSN o přínosech SEA. Brožura ke stažení zde


V současné době provádíme vyhodnocení vlivů koncepce „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – II. fáza“ na životní prostředí (SEA). Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, který si klade za cíl nastavit efektivní směr rozvoje dopravního sektoru a určuje způsob realizace jeho rozvojové vize. Výstupem hodnocení je posouzení vlivů strategického plánu a významných vlivů opatření plánu na všechny složky životního prostředí a lidské zdraví a doporučení pro prevenci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů.


Integra Consulting je partnerem v projektu “Technical Assistance for Strategic Environmental Assessment Taskforces in Berau District, Bontang City and Gorontalo District, Indonesia”, financovaném Ministerstvem zahraničních věcí Dánska. Integra spolu s DHI poskytuje technickou pomoc místním pracovním skupinám pro SEA s cílem podpořit realizaci SEA v souladu s mezinárodní dobrou praxí, a k následném využití jako modelového posouzení pro plány a programy na místní úrovni.

Podpora SEA pracovních skupin zřízených místními samosprávami ve třech pilotních oblastech zahrnuje poskytování metodických pokynů pro pracovní skupiny, včetně návrhu SEA procesu, spolupráci při konzultacích s příslušnými zainteresovanými stranami, expertní vstupy do úvodní analýzy rozsahu SEA, zpracování vybraných analýz pro hodnocení pravděpodobných dopadů, spolupráci při formulaci mitigačních opatření, kontrolu kvality dokumentací SEA, a budování kapacit  pro další realizaci SEA.


Naši experti jsou zapojeni v projektu EaP GREEN (Greening Economies in the Eastern Neighbourhood). Jde o rozsáhlý regionální program realizovaný v letech 2013-2016 Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) na podporu přechodu k zelené ekonomice šesti zemí Východního partnerství (EaP) – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Program pomáhá oddělit hospodářský růst od degradace životního prostředí a vyčerpávání zdrojů, podporuje aplikaci SEA a EIA jako nástroje pro environmentálně udržitelný hospodářský rozvoj. Podrobné informace o projektu lze nalézt zde.

eap


Krátké video o „všem, co jste chtěli vědět o SEA, ale báli jste se zeptat“:

Odkaz na video zde


knihaNakladatelství Routledge právě vydalo naši publikaci 'European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment: Recent progress and future prospects', do níž přispěli přední světoví odborníci na problematiku SEA a zástupci Evropské komise a Evropské hospodářské komise OSN. Tuto knihu můžete v případě zájmu zakoupit na Amazon.com:

>> http://www.amazon.com/International-Experiences-Strategic-Environmental-Assessment/dp/041565677X

 

 


Jako součást projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni jsme vytvořili koncept soutěže „Adaptační opatření roku“ s cílem podpořit rozvoj a využívání vhodných adaptačních opatření v České republice a v roce 2016 organizujeme jeho první ročník - více na www.regio-adaptace.cz.

Připravili jsme vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže. Více na webu http://zpravy.e15.cz. Vítězné projekty byly vyhlášeny a oceněny na námi pořádané konferenci Adaptace na změnu klimatu v regionech, která se konala 17. 3. 2016 na Masarykově univerzitě v Brně. Předání diplomů se zúčastnil i ministr životního prostředí, Mgr. Richard Brabec.

IMG_9758IMG_9724 IMG_9804

 

 

 

 

 

 

 

K této příležitosti jsme vydali publikaci 'Adaptace na změnu klimatu v regionech & Soutěž Adaptační opatření roku 2015'.    Ke stažení zde: www.integracons.com/dokumenty.

 

 


Naše aktivity na Slovensku jsou zaměřeny především na oblast změn klimatu a posuzování vlivů na životní prostředí. Pro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR jsme v roce 2015 připravili metodiku pro hodnocení klimatických rizik a zpracovali návrh možných systémových změn procesu EIA. Aktuálně probíhají finální fáze procesů SEA pro Územní generel dopravy hlavního města Bratislavy a Strategie rozvoje dopravy a dopravných staveb města Košice.


Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice: V současné době jsme dokončili, ve spolupráci s Regionálním centrem EIA a externími odborníky, vyhodnocení vlivů 12 koncepcí v oblasti kvality ovzduší na životní prostředí a lidské zdraví. Předmětem posuzování jsou Programy zlepšování kvality ovzduší , které jsou připravované pro jednotlivé územní oblasti (7 zón a 3 aglomerace), Národní program snižování emisí a Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice.